Praktikum: inženjerski alati u elektronici


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E139A
Broj ESPB: 2
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor, kabinet: Blok F, F309, telefon: 485 25 39, email: mirad@uns.ac.rs
Konsultacije: utorkom od 11h do 12h i petkom od 12h do 13h
Asistenti: Dr Brkic Miodrag, docent, kabinet: Blok F,  F310B, telefon: 485-2540, e-mail: brkic.miodrag@uns.ac.rs Đorđe Mišeljić, saradnik u nastavi, kabinet: Blok F, F301, e-mail: djordjemiseljicftn@gmail.com
Konsultacije:  Po dogovoru.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira iz dva dela, na osnovu poena stečenih:

  1. iz analize analognih kola (do 50 poena) i

  2. iz analize digitalnih kola (do 50 poena).


Za prisustvo na laboratorijskim, računarskim vežbama može se dobiti do 5 poena.

Da bi ispit smatrao položenim potrebno je svaki deo položiti sa barem 51 %.

Na računarskim vežbama se koristi programski paket MicroCAP 12.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Za analizu rada elektronskih kola koristi se MicroCAP 12. Možete ga preuzeti sa sajta: Micro-Cap Evaluation Download.

  • Za analizu rada analognih kola kao uputstvo može se koristiti sledeća skripta: MicroCap - Skripta.

  • Za analizu rada digitalnih mreža može se koristiti pomoćni udžbenik:


L. Nađ, M. Damnjanović: ,,Praktikum iz računarskih vežbi iz digitalne elektronike", FTN Izdavaštvo, 2013 (udžbenik broj 437)

Uz ovaj udžbenik koriste se sledeći primeri:

  1. Kombinacione mreže

  2. Sinhrone sekvencijalne mreže

  3. Asinhrone sekvencijalne mreže

  4. Brojači

  5. Registri


 

Dodatne informacije

Primer prvog (analognog) dela ispita: Ispit _OP-jan 2018

Primer drugog dela ispita: Praktikum jan 2018