Primena radio i mikrotalasa u medicini


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BMI108
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Dalibor Sekulić, vanredni profesor  
Konsultacije: Sreda: 11:30-12:30
Asistenti: dr Dalibor Sekulić, vanredni profesor dr Sanja Kojić, docent  
Konsultacije: Sreda: 11:30-12:30

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena se formira na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta i rešavanju računskih zadataka vezanih za prostiranje i interakciju mikrotalasa sa tkivima, kao i analizu mikrotalasnih mreža. Studentu se konačna ocena formira nakon polaganja dva kolokvijuma ili ispita.