Primena senzora i aktuatora (Mehatronika)

Po nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena senzora i aktuatora odvija se u toku VI semestra na studijskom programu za Mehatroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H311
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2+1

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Miodrag Brkić, dr Laslo Tarjan
Konsultacije: dr Laslo Tarjan: zakazivanje preko email-a laci@uns.ac.rs  
Asistenti: Milan Božić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena formira se na osnovu položenih predispitnihispitnih obaveza.

Predispitne obaveze (urađene i uspešno odbranjene laboratorijske vezbe) učestvuju sa 30% u završnoj oceni.

Ispitne obaveze učestvuju sa 70% u završnoj oceni i mogu se polagati na dva načina:

ili pismenim putem (deo senzora + deo aktuatori)

ili kroz realizaciju praktičnog projekta iz oblasti senzora i aktuatora.

Materijal za predavanja:
Autori Naziv Godina Izdavač Jezik
Jovan Bajić
Laslo Nađ Primena senzora i     aktuatora 2.deo 2018 skripta, Fakultet tehničkih nauka srpski
Ljiljana Živanov Primena senzora i aktuatora 1. deo 2009 skripta, Fakultet tehničkih nauka srpski
M.Popović Senzori u robotici 1994 VEŠ, Beograd srpski
M.Popović Senzori i merenja 1995 VEŠ, Beograd srpski
D. Shetty, R. A. Kolk Mechatronics System Design 1997 PWS engleski

Dodatne informacije

Cilj predmeta

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti senzora i aktuatora i njihove primene u industriji i mehatronici.

Ishod obrazovanja

- Razumevanje osnovnog principa rada raznih senzora i aktuatora, primenljivih u sklopu sa elektronskim kolima upravljanja u industriji i mehatronici - Sposobnost razumevanja i tumačenja tehničkih karakteristika i pravog odabira senzora i aktuatora iz uputstava proizvođača, za odgovarajuće primene u industriji i mehatronici - Sposobnost instaliranja i uspešne primene senzora ili aktuatora u nekom industrijskom procesu - Sposobnost projektovanja elektronskih kola za obradu signala jednostavnog senzora (pritiska, temperature ili protoka...) - Sposobnost projektovanja elektronskih kola za pobudu i upravljanje jednostavnih aktuatora (motora, ventila...) - Sposobnost izbora elektromehaničkih aktuatora za jednostavne zadatke.

Sadržaj predmeta

Principi merenja i tehnike senzora i aktuatora. Tehničke karakteristike senzora i aktuatora. Načini klasifikacije senzora i aktuatora. Vrste i primene senzora (senzori linearnog i ugaonog pomeranja; senzori brzine, ubrzanja, sile i momenta; senzori pritiska, nivoa i protoka; senzori za merenje temperature i vlažnosti; senzori blizine, taktilni senzori). Senzori vizije. Vrste aktuatora (elektromehanički, hidraulični, pneumatski) i njihova primena. Izbor elektromehaničkih aktuatora.