Primena senzora i aktuatora (MRE)

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena senzora i aktuatora odvija se u toku VI semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika (izborni predmet).

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: H311
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jovan Bajić, docent; dr Laslo Tarjan, docent
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: bajic@uns.ac.rslaci@uns.ac.rs
Asistenti: Stefan Panzalović, Miloš Stanojević

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena formira se na osnovu položenih predispitnih i ispitnih obaveza. Predispitne obaveze (laboratorijske vezbe) učestvuju sa 30% u završnoj oceni. Ispitne obaveze učestvuju sa 70% u završnoj oceni i mogu se polagati na dva načina: pismenim putem (deo senzora + deo aktuatori) ili kroz realizaciju praktičnog projekta iz oblasti senzora i aktuatora.

Materijal za predavanja:
Studenti mogu pronaći materijal iz predmeta Primena senzora i aktuatora na SOVA platformi ili na sajtu optolab (na stranici predmeta). Za parametre za pristup zasticenoj strani sajta studenti treba da se jave predmetnom nastavniku ili asistentu