Primenjena elektronika


Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primenjena elektronika odvija se u toku VII semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika, a na usmerenjima Primenjena elektronika(obavezan predmet), Mirkoelektronika(izborni predmet) i Embeded sistemi(izborni predmet)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM444
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vladimir Rajs  
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: vladimir@uns.ac.rs  
Asistenti: MSc. Milan Bodić MSc. Marko Vasiljević-Toskić
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: milanbodic122@gmail.com  markovasiljevictoskic@gmail.com

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Ispit se sastoji od predispitnih obaveza i tri praktične realizacije projekata.
Predispitne obaveze čine test i predispitni zadaci tzv. domaći zadaci. Test se polaze nakon odlušanog gradiva, dok se domaći zadaci rade tokom semestra. Praktične realizacija projekata se rade u grupama od po 3-4 studenta. Projekti su prilagođeni gradivu koji studenti stiču na predavanjima i vežbama iz datog predmeta.
Prvi projektni zadatak je vezan za programiranje mikrokontorlera sa njegovim integrisanim modulima, rad sa grafičkim displejem osetljivim na dodir i povezivanje mikroračunarskog sistema sa PC računarom preko RS232 komunikacije.
Akcenat na drugom projektu je projektovanje i izrada elektronskih ploča sa RF modulima koje predstavljaju prijemni i predajni deo jednog elektronskog uređaja.
Treći projekat je vezan za projektovanje robota sa autonomnim kretanjem gde je akcenat na smišljanju odgovarajućeg algoritma rada. Robot treba sam da odlučuje kojim putem će se kretati, a svoje odlučivanje robot šalje bežičnim putem na PC.
Nakon urađenog projekta studenti pred komisijom,koju čine profesor i asistenti, usmeno brane projekat kroz:
• Prezentaciju
• Demonstraciju
• Dokumentaciju
Da bi student položio ispit mora da položi predispitne obaveze i da dobije prelaznu ocenu iz sva tri projekta. Ocena se formira tako što se na srednju vrednost broja bodova iz projekata dodaju bodovi iz predispitnih obaveza
Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (Suceava, Novi Sad, Banjaluka) i Eurobot (link1 i link2).


Materijal za predavanja:
Tokom semetra u nastavi se aktivnio koristi elektronski servis SOVA- Platforma za e-učenje Univerziteta u Novom Sadu.  Na platformi SOVA nalazi se materijal za predavanja i laboratorijske vežbe.

Dodatne informacije

Svaki student koji pohađa kurs dobije korsničko ime i lozinku za pristup sajtu  SOVA- Platforma za e-učenje Univerziteta u Novom Sadu Na sajtu kurs je podeljen po nastavnim lekcijama:
• Upoznavanje sa razvojnim sistemom EASYPIC7 i mikrokontrolerom iz serije dsPIC30F
• Rad sa diodama
• Rad sa tasterima
• Serijska RS232 komunikacija
• Rad sa tajmerima
• Rad sa integrisanim 12-bitnim AD konvertorima
• Upravljanje servo motorima
• Rad sa grafičkim diplejem
• Rad sa grafičkim ekranom osetljivim na dodir (Touch screen)
• Rad sa integrisanim PWM modulom i drajverima za DC motor
• Projektovanje elektronskih ploča sa RF modulima
• Praktična izrada elektronskih ploča
• Rad sa optičkim senzorima za merenje daljine
• Rad sa Bluethoot modulom
• Autonomno kretanje robota

Cilj predmeta:

Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike, projektovanja savremenih uređaja i sistema, upravljanja procesima pomoću računara i slično. A poseban akcenat stavlja se na rad sa savremenim senzorima i aktuatorima i programiranje savremenim mikrokontrolera
Nakon uspešnih realizacija projekata studenati su pripremljeni za rešavanje savremenih inženjerskih problema.

Stečena znanja:

• Programiranje i rad sa savremenim mikrokontrolerima
• Projektovanje i izrada elektronskih štampanih ploča (PCB)
• Projektovanje mikrorčunarskih sistema koji sadrže grafičke ekrane osetljive na dodir, savremene senzore i aktuatore
• Projektovanje i praktična realizacija sistema sa bežičnim upravljanjem i sistema sa upravljanjem pomoću računara
• Projektovanja autonomnih robota

Svaka lekcija sadrži nastavni materijal koji uključuje objašnjenje i program vezan za datu lekciju i odgovarajući forum na kome studenti postavljaju pitanja


 Odbrana drugog projekta iz predmeta Primenjena elektronika/VIDEO/

Autonomno kretanje robota/VIDEO/

 

Spisak diplomskih i master radova iz oblasti Primenjena elektronika: