Primenjena optoelektronika

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primenjena optoelektronika odvija se u toku I semestra na master akademskim studijama na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Primenjena elektronika.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM512
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+0+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jovan Bajić, docent
Konsultacije: zakazivanje putem email-a: bajic@uns.ac.rs
Asistenti: dr Jovan Bajić, docentNikola Laković, asistent-master
Konsultacije: zakazivanje putem email-a: bajic@uns.ac.rs; lakovicn@yahoo.com

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savlađivanju teorijskog i praktičnog (laboratorijskog) dela predmeta, kao i odbranjenog seminarskog/projektnog (praktičnog) rada (PRIMER).

Sadrzaj/struktura predmeta:
Primena optoelektronskih komponenti i instrumenta u telekomunikacijama i senzorima. Fiber optičke komponente (sprežnjaci, modulatori, multiplekseri i demultiplekseri). Multipleksiranje po talasnim dužinama (CVDM i DVDM sistemi). Savremeni optoelektronski senzori i senzorski sistemi. Fiber-optički senzori. Osnovna kola sa optoelektronskim komponentama: pobuda svetlećih i laserskih dioda. Projektovanje sistema sa optičkim prijemnicima. Savremeni laseri i laserski sistemi. Primena lasera ​​u industriji, grafika, medicina, vojsci, istraživanja i sl. Integrisana optika i silicijumska fotonika (osnovni gradivni blokovi).

Literatura:
Laboratorijske vezbe se jednim delom zasnivaju na praktičnom radu u laboratoriji za optoelektroniku. Drugi deo lab. vezbi izvodi se na razvojnom sistemu mikromedia 7 for STM32F7 u kombinaciji sa STM32CubeMX System Workbench for STM32 razvojnim alatima i STemWin grafičkom bibliotekom (PRIMER)


Dodatne informacije

Laboratorija za optoelektroniku:
Laboratorija poseduje savremene merne instumente za ispitivanje optičkih vlakana, detektora i izvora svetlosti. Savremeni instrumenti omogućuju studentima sticanje širokog spektra znanja iz oblasti savremene optoelektronike i optičkih komunikacionih sistema. Više detalja o samoj laboratoriji i postojećoj opremi možete videti ovde.


www.optolab.ftn.ac.rs