Projektovanje elektronskih kola pomoću računara

Prema nastavnom planu i programu Fakulteta tehničkih nauka nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VI semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Primenjena elektronika i usmerenje Mikroprocesorski sistemi i algoritmi (izborni predmet).

Obrazovni cilj

Sticanje osnovnih znanja iz oblasti projektovanja analognih i digitalnih elektronskih uređaja i kola pomoću računara.

Ishodi obrazovanja

  • savlađivanje osnovnih principa projektovanja elektronskih kola, sklopova i uređaja
  • osposobljavanje za kritičku analiza postojećih rešenja uređaja i kola
  • upoznavanje sa izborom komponenti na osnovu kataloških podataka proizvođača
  • osposobljavanje za pripremu projektne dokumentacije
  • osposobljavanje za projektovanje integrisanih kola uz pomoć programskog paketa Cadence.

 

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM440
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Laslo Nađ, redovni profesor  
Konsultacije: petak 13.30-14.30 ili po dogovoru
Asistenti: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Prvi deo ocene (50%) se formira na osnovu stečenog znanja vezanog za predavanja. Student radi domaće zadatke tokom semestra (male idejne projekte elektronskih uređaja, uz prethodnu analizu nekih postojećih rešenja) i polaže pismeni deo ispita na kraju semestra. Na usmenom ispitu se formira konačna ocena.

Drugi deo ocene (ukupno 50%) se formira na osnovu provere na računarskim vežbama.

Računarske vežbe se rade u programskom paketu Cadence.

Pohađanje predavanja i računarskih vežbi je obavezno.

Materijal za predavanja:
Vladan Dasnica, Projektovanje elektronskih kola pomoću računara, FTN 173, Novi Sad, 2007.

Skripta (beleške sa primerima analiza ranijih rešenja nekih elektronskih sklopova) sa predavanja se može naći u kopirnici Electra.

Tjapkin, Širbegović, Ristić, Ramović, Komponente i konstruisanje elektronskih uređaja I, Nauka, Beograd, 1992.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Detaljno upustvo za korišćenje programskog paketa Cadence na primeru projektovanja invertora u 0,35 μm je datu u nastavku: upustvo.

Proračun dimenzija tranzistora dvostepenog operacionog pojačavača na osnovu zadatih specifikacija: upustvo.