Projektovanje elektronskih sistema


Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Primena elektronike u industriji odvija se u toku I semestra na master studijama, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika usmerenja Primenjena elektronika. Gradivo se izlaže kroz aktivnu nastavu sa fondom 0+3 časova nedeljno

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM522
Broj ESPB: 3
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vladimir Rajs
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: vladimir@uns.ac.rs
Asistenti: MSc Arbanas Miloš, MSc Marko Vasiljević-Toskić, MSc Milan Bodić
Konsultacije: zakazivanje preko emaila: milos.arbanas@gmail.com, milanbodic122@gmail.com, markovasiljevictoskic@gmail.com

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Način polaganja ispita:

Predmet se polaže preko realizacije praktičnih projekata. Nakon urađenog projekta studenti pred komisijom, koju čine profesor i asistenti, usmeno brane projekat kroz:
• Prezentaciju
• Demonstraciju
• Dokumentaciju
Ocena ispita se formira na osnovu pohađanja laboratorijskih vežbi, urađenih studentskih radova (manjih projekata), i završnog projekta. Posebno se ocenjuje snaleženje studenata u rešavanju praktičnih problema i prezentaciji radova.
Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (Suceava, Novi Sad, Banjaluka) i Eurobot (link1 i link2).

Dodatne informacije

Cilj predmeta i Stečena znanja:

Osnovni cilj ovog predmeta jeste sticanje praktičnih znanja iz oblasti primenjene elektronike u složenim elektronskim sistemima sačinjenih od više uređaja. Poseban akcenat se daje na pripremi studenata za samostalno projektovanje, simulaciju, izradu i testiranje elektronskih sistema. Pored toga studenti se uče da pišu izveštaje o projektima i da ih javno izlažu.
Nakon položenog predmeta studenti će steći sledeća znanja::
- Sposobnost projektovanja i izrade složenih elektronskih sistema sačinjenih od više uređaja bežično povezanih;
- Sposobnost projektovanja i izrade uređaja za rešavanje većih praktičnih problema potrošačke i industrijske elektronike;
- Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema sa optelektronskim i mehatroničkim komponetama i senzorima;
- Sposobnost rada na Linux operativnom sistemu i programiranje u objektno orjentisanom skript jeziku Python
- Sposobnost projektovanja i izrada složenih sistema koje koriste savremene resurse kao što je Wifi, bluetooth, 3G internet…;
- Sposobnost timskog rada

Projekti iz oblasti Projektovanje elektronskih sistema


Veljko Nikolić i Stefan Novaković Upravljanje aktuatorima pomoću WolkAbout IoT platforme

Predrag Kovačević Sistem za detekciju i fotografisanje za digitalnu oglasnu tablu

 

 Dejan Mrvoš Sistem za analiziranje podataka preko OBD priključka automobila 


 Erdos Lajoš JEDNOOSNI ROTIRAJUĆI SISTEM ZA PRAĆENJE SUNCA I UPRAVLJANJE SOLARNIM KOLEKTOROM ZA GREJANJE SANITARNE VODE DOMAĆINSTVA


Maja Miletić Realizacija EKG uređaja povezanog sa zvučnom karticom računara


Predrag Vuković Projektovanje elektronskih sistema - Predag Vukovic