Projektovanje elektronskih uređaja na sistemskom nivou

Cilj predmeta

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja ugrađenih elektronskih uređaja na sistemskom nivou. Korišćenje standardnih jezika, tehnika i alaza za uspešno projektovanje uređaja na sistemskom nivou.

Ishodi predmeta

  • sposobnost razvijanja modela celokupnog elektronskog sistema u nekom od standardnih jezika za modelovanje na nivou sistema
  • sposobnost profilisanja i optimizovanja perfomansi sistema u skladu sa zadatim ciljevima
  • sposobnost verifikacije projektovanog sistema na sistemskom nivou

Sadržaj predmeta

Metodologije dizajna na sistemskom nivou. Modeli izračunljivosti koji se koriste na sistemskom nivou: konačni automati, tokovi podataka, mreže procesa. Jezici koji se koriste za modelovanje na sistemskom nivou: SystemC, python, MATLAB… Modelovanje na sistemskom nivou: modelovanje na nivou transakcija (TLM) za komunikaciju, modelovanje procesora i operativnih sistema za rad u realnom vremenu. Specifikacija, profilisanje i analiza HW/SW sistema. Kodizajn hardvera i softvera. System-Level dizajn metodologije i alati za: deljenje, vremensko raspoređivanje zadataka i sintezu komunikacionih kanala. Sinteza hardvera na visokom nivou. System-Level dizajn uređaja sa niskom potrošnjom energije. Verifikacija sistema na sistemskom nivou: verifikacija bazirana na simulaciji, verifikacija bazirana na formalnim tehnikama, koverifikacija hardvera i softvera.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM458
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vuk Vranjković
Konsultacije: Po dogovoru
Asistenti: Nebojša Pilipović
Konsultacije: Zakazivanje

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

  • Odbranjene laboratorijske vežbe - 10%

  • Odbrana projekta - 60%

  • Završni ispit (teorija) - 30%


Materijal za predavanja:
Predavanja:

Literatura:

  • Grant Martin, Brian Bailey, Andrew Piziali, "ESL Design and Verification: A Prescription for Electronic System Level Methodology (Systems on Silicon)"

  • Brian Bailey, Grant Martin, "ESL Models and their Application: Electronic System Level Design and Verification in Practice"

  • Daniel Gajski, Samar Abdi, Andreas Gerstlauer, Gunar Schirner, "Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification"


Spisak ispitnih pitanja