Računarska elektronika


  Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Računarska elektronika odvija se u toku VIII semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroprocesorski sistemi i algoritmi.

  Specifikacija predmeta

  Oznaka predmeta: EM404A
  Broj ESPB: 5
  Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+3

  Nastavni kadar

  Nastavnik: dr Ivan Mezei, vanr. prof.
  Konsultacije: po dogovoru
  Asistenti: M.Sc. Đorđe Mišeljić

  Način polaganja ispita

  Materijal za predavanja:
  2017/18/19/20/21:

  Pregled predavanja

  Uvodno predavanje.
  Raspberry Pi embedded računar
  Impulsno širinska modulacija (ukratkoppt, detaljno)
  Povezivanje periferija putem GPIO (ppt)
  Poređenje brzina GPIO u zavisnosti od programskog jezika
  1-Wire protokol
  Princip rada IR senzora (SIRC protokol)
  Osnovi rada sa LCD (dodatak)
  I2C komunikacija
  RTCC
  SPI
  ADC/DAC
  Projektovanje grafičkih korisničkih interfejsa
  Qt Essentials
  Qt Widgets
  Principi dobrog dizajna GUI
  Klijent-server komunikacija

  Spisak pitanja za test iz teorije (će biti postavljen naknadno).

  Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
  2017/18/19/20/21:

  Okvirni plan rada vežbi

  Lab1 - Upoznavanje sa Raspberry Pi embeded računarom
  Lab2 - Podešavanje Raspberry Pi sistema
  Lab3 - Uključivanje/isključivanje LED na RPi
  Lab4 - PWM dimer LED
  Lab5 - Merenje temperature senzorom DS18B20
  Lab6 - Rad sa IR senzorom
  Lab7 - Rad sa LCD
  Lab8 - Rad sa satom/kalendarom realnog vremena
  Lab9 - Rad sa A/D i D/A konvertorima (dodatni materijal za YL-40 pločicu sa PCF8591)
  Lab10 - Upoznavanje sa Qt radnim okvirom
  Lab11 - Projektovanje GUI upotrebom Qt radnog okvira i rad sa LCD i RTCC (vežba se radi 2 nedelje)
  Lab12 - Projektovanje GUI upotrebom Qt radnog okvira i rad sa DS18B20 i YL-40
  Lab13 - Projektovanje GUI za merenje napona i grafički prikaz; QtCharts izvorni kodovi i uputstvo za instalaciju.
  Lab14 - Klijent-server komunikacija. Izvorni fajlovi.
  Lab15 - Rad sa PHP serverom.

  Literatura.

  Dodatne informacije

  Programi i dodaci: