Računarsko projektovanje analognih integrisanih kola

Prema nastavnom planu i programu Fakulteta tehničkih nauka nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VII semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroelektronika.

Obrazovni cilj

Sticanje znanja iz oblasti projektovanja analognih integrisanih kola uz pomoć računara.

Ishodi obrazovanja

 • upoznavanje sa sekundarnim efekatima u savremenim submikronskim MOS tranzistorima
 • upoznavanje sa osnovnim osobinama i modelima MOS tranzistora u mogućim režimima rada, kao i ekvivalentnim kolima i parametrima za velike i male signale
 • upoznavanje sa osnovnim principima skaliranja tehnologije u integrisanim kolima
 • upoznavanje sa pasivnim komponentam (otpornosti, kapacitivnosti i induktivnosti), načinima njihove realizacije (modelima) i parametrima koji utiču na preciznost njihove izrade u integrisanim kolima
 • upoznavanje sa osnovnim metodama koje se koriste prilikom projektovanja fizičke realizacije (lejauta) integrisanih kola i njihovim primenama u osnovim analognim kolima
 • upoznavanje sa pojedinim topologijama osnovnih analognih kola: jednostepeni pojačavači, kaskodni pojačavač, presavijeni kaskodni pojačavač, diferencijalni pojačavači i strujna ogledala
 • osposobljavanje za projektovanje analognih integrisanih kola uz pomoć programskog paketa Cadence.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM424A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 • teorijskog dela na kojem se ispituje znanje u vezi predavanja (42,5%),

 • praktičnog dela-zadaci na kojem se ispituje znanje stečeno u okviru auditornih vežbi (42,5%),

 • izrađenog projekta (15%) koji podrazumeva projektovanje odgovarajućeg analognog kola u programskom paketu Cadence čime se pokazuje znanje stečeno u okviru laboratorijskih vežbi.


U toku semestra predviđeno je održavanje dva teorijska i praktična (deo zadaci) kolokvijuma.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno.

Materijal za predavanja:
Studenti koji redovno pohađaju nastavu dobiju prezentacije za predavanja.

Materijal auditorne vežbe:
Studenti koji redovno pohađaju nastavu dobiju tekstove zadataka koji se rade na auditornim vežbama.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Studenti koji redovno pohađaju nastavu dobiju kratka upustva za projektovanje analognih integrisanih kola koja se rade u okviru laboratorijskih/računarskih vežbi.

Dodatne informacije

Dodatna literatura:

 • Behzad Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, Mc-Graw-Hill, 2001.

 • Behzad Razavi, Fundamentals of Microelectronics, 2nd Edition, Wiley, 2014.

 • R. Jacob Baker, CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, 3rd Edition, Wiley-IEEE Press, 2010.

 • T. Chan Carusone, D. Johns and K. Martin, Analog Integrated Circuit Design, 2nd Edition, John Wiley, 2011.

 • P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, and R. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 5th Edition, John Wiley, 2009.

 • D. Holberg and P. Allen, CMOS Analog Circuit Design, 3rd Edition, Oxford University Press, 2011.

 • A. Sedra and K.C. Smith, Microelectronic Circuits, 5th or 6th Edition, Oxford University Press, 2004, 2009.