Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM407A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Mirjana Damnjanović, redovni profesor
Konsultacije: utorkom od 11h do 12h i petkom od 12h do 13h
Asistenti: dr Jelena Radić, docent i Kristina Nikolić, saradnik u nastavi
Konsultacije: utorkom, 11h-12h petkom, 12h-13h

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savlađivanju teorijskog dela predmeta i rešavanja zadataka.
Deo gradiva koji čini logičku celinu može se polagati u vidu 2 kolokvijuma (koji nose po 45 % ukupne ocene). Odrađene računarske vežbe i kratka provera stečenih znanja na njima nose do 10% ukupne ocene.

Predispitna obaveza svakog studenta je da uradi projekat. Projekat nosi do 10% ukupne ocene.
Ako ne položi preko 2 kolokvijuma, student polaže ispit koji se sastoji iz teoretskih pitanja i zadataka (do 100%). Teoretska pitanja se rade pismeno, a zadaci na računaru.

Materijal za predavanja:

  1. Mirjana Damnjanović, Jelena Radić: „Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kolaFTN izdavaštvo, Novi Sad, 2016 (udžbenik broj 537)

  2. Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, and Borivoje Nikolic: “Digital Integrated Circuits, 2nd edition,” Prentice Hall, 2003.

  3. R. J. Baker: “CMOS Circuit Design, Layout, and Simulation, Revised Second Edition”, Wiley-IEEE Press, 2007

  4. N. Weste, D. Harris: “CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective (3rd Edition)”, Addison Wesley, 2004

  5. E. Brunvand: “Digital VLSI Chip Design with Cadence and Synopsys CAD Tools”, University of Utah, april 2007.

  6. V. F. Pavlidis, I. Savidis, E. G. Friedman: “Clock Distribution Networks in 3-D Integrated Systems”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) Systems, vol. 19, no. 12, pp. 2256-2266, December 2011.


Materijal za računarske vežbe: