Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere


Prema tekućem nastavnom planu nastava iz izbornog predmeta Razvoj softvera za digitalne mikrokontrolere odvija se u toku VI semestra OAS na smeru za Mikroračunarsku elektroniku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM305A
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 2+2

Nastavni kadar

Nastavnik:
dr Ivan Mezei, vanr. prof., Kabinet: F309, telefon: 485 2552, email: imezei(at)uns.ac.rs
Konsultacije: po dogovoru
 
Asistenti: Dr Milan Lukić, docent i B.Sc. Nikola Kovačević, saradnik u nastavi  

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu kolokvijuma na kojima se ispituje znanje u vezi predavanja (50%), na osnovu predispitnih obaveza sa laboratorijskih kolokvijuma i drugih aktivnosti na laboratorijskim vežbama (50%).

U toku semestra predviđeno je održavanje kolokvijuma u vezi vežbi.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno. Na vežbama je dozvoljeno imati do 2 izostanka u suprotnom predmet se pohađa ponovo naredne godine jer nadoknade ne postoje.

Materijal za predavanja:
Predavanja (2018/19)

Deo skripte za potrebe dela ovog predmeta autora mr Milana Nikolića i dr Kalmana Babkovića.

Okvirne teme:

U/I portovi mikrokontrolera.
U/I portovi mikrokontrolera ATmega328.
Softver mikrokontrolera i embedded sistema.
Organizacija, struktura i tipovi C fajlova.
Memorijski modeli i preprocesor.
Strukture, unije, memorijsko mapiranje.
Rad sa petljama i uslovno izvršavanje.
Logičke operacije.
Rad sa matričnom tastaturom, debouncing.
Prekidi. Doxygen.
Prekidi mikrokontrolera ATmega328.
Tajmeri mikrokontrolera ATmega328.
Super petlja i FIFO baferi.
Softverske mašine stanja.
Kooperativni operativni sustemi za rad u realnom vremenu.
Preemptive operativni sistemi za rad u realnom vremenu.
USB magistrala.

Spisak pitanja za I deo. (test će biti 02.04.2019.)
Spisak pitanja za II deo (test će biti 28.05.2019.).

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Look-up tabele. Organizacija projekata sa više izvornih datoteka. (PDF)

AVR-GCC alati. Kreiranje i korišćenje statičkih biblioteka. Alat za generisanje dokumentacije(Doxygen). (PDF)

Funkcije za upravljanje vremenom. (PDF)

Serijski port i funkcije za serijsku komunikaciju. (PDF) + biblioteka (ZIP) + terminal (ZIP)

Git - distribuirani sistem za kontrolu verzije (PDF)

Dodatne informacije