RF i mikrotalasna elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM408A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Dalibor Sekulić, docent  
Konsultacije: Ponedeljak: 12:30-13:30
Asistenti: dr Dalibor Sekulić, docent
Konsultacije: Ponedeljak: 12:30-13:30

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena se formira na osnovu pokazanih rezultata u savladavanju teorijskog dela predmeta i rešavanju računskih zadataka vezanih za prostiranje mikrotalasa i analizu mikrotalasnih mreža. Studentu se konačna ocena formira nakon polaganja dva kolokvijuma ili ispita.

Materijal za predavanja:
Gradivo ovog predmeta je pokriveno knjigom

David M. Pozar, "Microwave Engineering", 4th Edition, John Wiley & Sons, 2012 (ISBN 978-0-470-63155-3), čiju naslovnu stranu možete videti ispod: