Senzori i aktuatori u medicini

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Senzori i aktuatori u medicini odvija se u toku VI semestra na studijskom programu za Biomedicinsko inzenjerstvo.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: BMI110
Broj ESPB: 5
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+1

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jovan Bajić, docentdr Laslo Tarjan, docent
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: bajic@uns.ac.rslaci@uns.ac.rs

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Završna ocena formira se na osnovu položenih predispitnih i ispitnih obaveza. Predispitne obaveze(laboratorijske vezbe) učestvuju sa 30% u završnoj oceni. Ispitne obaveze učestvuju sa 70% u završnoj oceni.