Sistemi i signali

Prema tekućem nastavnom planu nastava iz predmeta Sistemi i signali se odvija u toku IV semestra na smeru Mikroračunarska elektronika.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E141
Broj ESPB: 4

Nastavni kadar

Nastavnik: kancelarija: NTP zgrada, 1. sprat, kabinet 132; telefon: 485-4516; email: dautovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs  
Asistenti: email: jzoranovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs email: vladimirvincan(at)uns(tačka)ac(tačka)rs  

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
20% računarske vežbe - obavezne (predispitne obaveze)

40% završni ispit - teorija

40% završni ispit - zadaci

Materijal za predavanja:
Novak L., Sistemi i signali - skripta, FTN Novi Sad, 2005, Srpski jezik

Dautović S., Računarske vežbe iz sistema i signala - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Poularikas A.D., Seely S., Signals and Systems, 1985, PWS Publishers, Engleski jezik

Analogni filtri

Realizacija analognih filtara