Smer za mikroračunarsku elektroniku

Jedan od pet smerova (studijskih grupa), osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije je smer za mikroračunarsku elektroniku.

Smer za mikroračunarsku elektroniku, je smer na kojem studenti stiču fundamentalna i praktična znanja iz raznih oblasti elektronike (mikroprocesorska i računarska elektronika, računarski hardver, integracija hardvera i softvera, diskretni signali i algoritmi, projektovanje analognih i digitalniih integrisanih kola, mikroelektronika, nanoelektronika, optoelektronika, primenjena elektronika, mikrotalasna tehnika).

Pogledajte prezentaciju smera za mikroračunarsku elektroniku koja je namenjena studentima prve godine studijskog programa EET (studentima koji treba da upišu drugu godinu studija).

Prilikom upisa druge godine studije studenti upisuju smer za mikroračunarsku elektroniku. Druga i treća godina su zajedničke za sve studente ovog smera. Tu studenti stiču fundamentalna znanja koja su im neophodna za nastavak studija.

Studenti prilikom upisa četvrte godine studija biraju jedno od sledeća tri usmerenja:

Nakon završetka osnovnih akademskih studija, studenti mogu da upišu master akademske studije gde takođe biraju biraju jedno od ova tri usmerenja.

Nakon završetka master akademskih studija studenti mogu doktorske akademske studije Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Ako imate neka dodatna pitanja obratite se šefu katedre, na email elektronika@uns.ac.rs.