Softverski praktikum

Prema nastavnom planu i programu FTN-a nastava iz ovog predmeta odvija se u toku I semestra na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Obrazovni cilj

Sticanje osnovnih znanja iz korišćenja personalnog računara, operativnog sistema za personalne računare Microsoft Windows, Interneta i njegovih osnovnih usluga, kao i softverskog paketa Microsoft Office. Ujednačavanje nivo znanja studenata i njihovo osposobljavanje za dalje praćenje nastave, izvođenje računarskih vežbi, pisanje izveštaja, seminarskih i diplomskih radova, kao i samostalno istraživanje i proučavanje navedenih paketa i njihovo korišćenje u praksi.

Ishodi obrazovanja

Student koji uspešno završi ovaj predmet biće u stanju da samostalno koristi personalni računar i radi sa sledećim programima: Windows Explorer, Control Panel, DOS, Internet Explorer, Outlook Express, Word, Excel, Power Point i Microsoft Visio. Stečena znanja koristiće se u inženjerskoj praksi, kao i u daljem obrazovanju.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E109
Broj ESPB: 1
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti:
Aleksandar Stanisavljević, asistent-master
Kristina Nikolić, asistent
Vladimir Vincan, asistent
Mirko Beštić, saradnik u nastavi
Aleksa Bu, saradnik u nastavi
Stefan Vojvodić, saradnik u nastavi
Amar Hajdarpašić, saradnik u nastavi

Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
U toku semestra, pojedini delovi gradiva ili oblasti (Word, Excel, Power Point i Visio) polažu se u vidu četiri kolokvijuma koja nose 10, 10, 5 i 5 poena, respektivno. Studenti mogu da osvoje i maksimalno 5 dodatnih poena na osnovu aktivnosti na računarskim vežbama koji im se priznaju u januarsko-februarskom ispitnom roku. Studenti na računarskim vežbama mogu da osvoje do 35 poena. Završni ispit polaže se u Računarskom centru i nosi 70 poena od ukupne ocene. Studenti koji nisu položili kolokvijum(e) mogu polagati završni ispit. Studenti koji nisu redovno pohađali računarske vežbe, ne mogu polagati završni ispit i moraju ponovo pohađati predmet naredne godine. Konačna ocena formira se kao zbir poena dobijenih za aktivnost na računarskim vežbama, na kolokvijuma i završnom ispitu.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Računarske vežbe izvode se u Računarskom centru Fakulteta tehničkih nauka (nastavni blok, III sprat), po zvaničnom rasporedu.

Materijal za laboratorijske vežbe predstavlja priručnik: Softverski praktikum – uputstvo za računarske vežbe, Jelena Radić, Milica Kisić, Barbara Vujkov, Kristina Nikolić, Aleksandar Stanisavljević, Marko Vasiljević-Toskić, Milan Božić, Marko Joković, Aleksa Stojković, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2020.

Primeri ispita iz predmeta su dati u nastavku: primer 1 i primer 2.