Softverski praktikum

Prema nastavnom planu i programu FTN-a nastava iz ovog predmeta odvija se u toku I semestra na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Obrazovni cilj

Sticanje osnovnih znanja iz korišćenja personalnog računara, operativnog sistema za personalne računare Microsoft Windows, Interneta i njegovih osnovnih usluga, kao i softverskog paketa Microsoft Office. Ujednačavanje nivo znanja studenata i njihovo osposobljavanje za dalje praćenje nastave, izvođenje računarskih vežbi, pisanje izveštaja, seminarskih i diplomskih radova, kao i samostalno istraživanje i proučavanje navedenih paketa i njihovo korišćenje u praksi.

Ishodi obrazovanja

Student koji uspešno završi ovaj predmet biće u stanju da samostalno koristi personalni računar i radi sa sledećim programima: Windows Explorer, Control Panel, DOS, Internet Explorer, Outlook Express, Word, Excel, Power Point i Microsoft Visio. Stečena znanja koristiće se u inženjerskoj praksi, kao i u daljem obrazovanju.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E109
Broj ESPB: 1
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+2

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti:
Dr Milica Kisić, asistent sa doktoratom;
Bane Popadić, asistent-master
Aleksandar Stanisavljević, asistent-master
Barbara Vujkov, asistent-master
Ivana Isakov, asistent-master
Marko Vasiljević-Toskić, saradnik u nastavi
Kristina Nikolić, saradnik u nastavi
Milan Bodić, saradnik u nastavi

Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Na početku semestra (nakon prve nedelje predavanja), u Računarskom centru održava se ulazni kolokvijum koji se sastoji iz dva testa: test Word i test Excel. Ukoliko student položi ulazni kolokvijum, isti mu se priznaje kao završni ispit i upisuje mu se konačna ocena. Studenti koji ne polože ulazni kolokvijum, tj. osvoje ukupno manje od 51 poen ili manje od 30 poena na jednom testu, moraju da pohađaju nastavu (računarske vežbe) i polažu završni ispit.

U toku semestra, pojedini delovi gradiva ili oblasti (Word, Excel, Power Point i Visio) polažu se u vidu četiri kolokvijuma koja nose 10, 10, 5 i 5 poena, respektivno. Studenti mogu da osvoje i maksimalno 5 dodatnih poena na osnovu aktivnosti na računarskim vežbama koji im se priznaju u januarsko-februarskom ispitnom roku. Studenti na računarskim vežbama mogu da osvoje do 35 poena. Završni ispit polaže se u Računarskom centru i nosi 70 poena od ukupne ocene. Studenti koji nisu položili kolokvijum(e) mogu polagati završni ispit. Studenti koji nisu redovno pohađali računarske vežbe, ne mogu polagati završni ispit i moraju ponovo pohađati predmet naredne godine. Konačna ocena formira se kao zbir poena dobijenih za aktivnost na računarskim vežbama, na kolokvijuma i završnom ispitu.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Računarske vežbe izvode se u Računarskom centru Fakulteta tehničkih nauka (nastavni blok, III sprat), po zvaničnom rasporedu.

Materijal za laboratorijske vežbe predstavlja Skripta iz Softverskog praktikuma.

Primeri ispita iz predmeta su dati u nastavku: primer 1 i primer 2.