Stručna praksa – Master


Cilj obavljanja stručne prakse je osposobljavanje studenata za primenu prethodno stečenih teorijskih i stručnih znanja za rešavanje konkretnih praktičnih inženjerskih problema u okviru izabranog preduzeća ili insititucije. Upoznavanje studenata sa delatnostima izabranog preduzeća ili institucije, načinom poslovanja, upravljanjem i mestom i ulogom inženjera u njihovim organizacionim strukturama.

Stručna praksa je deo nastavnog procesa prema akreditovanom nastavnom programu na osnovnim, master akademskim i specijalističkim studijama i realizuje se u toku studija, ocenjuje se i evidentira zapisnikom o polaganju ispita.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E1SP2
Broj ESPB: 2
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 0+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Ivan Mezei, vanr. prof.

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Stručna praksa se može realizovati na tri načina:

  • u okviru neke organizacije,

  • u okviru Fakulteta ili

  • potvrdom o zaposlenju.


Student je u obavezi da samostalno pronađe organizaciju u kojoj će obaviti stručnu praksu i dostavlja organizaciji overen Uput od strane Rukovodioca stručne prakse (obrazac Q2.HA.14-01).

Student obavlja stručnu praksu u vremenu od 10 radnih dana.

Po obavljenoj praksi ovlašćeni rukovodilac iz organizacije gde je urađena praksa, daje opisnu ocenu rada i angažovanosti studenta, i potvrđuje prisutnost studenta, overom Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi (pogledati primer) koja je obavezan prilog Izveštaja o obavljenoj stručnoj praksi.

Student je dužan da nakon obavljene prakse sastavi Izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi i prvu elektronsku verziju u pdf (ili eventualno doc) formatu da pošalje imejlom rukovodiocu stručne prakse koji nakon eventualnih korekcija postaje finalni Izveštaj.

Uputstvo kako se tehnički priprema Izveštaj, može se pogledati ovde.

Stručnu praksu ocenjuje Rukovodilac stručne prakse u rasponu ocena od 5 do 10. Ocena se formira na bazi Izveštaja, Prezentacije i odbrane. Prezentaciju student treba da pripremi na bazi urađenog na praksi u pdf (ili eventualno ppt) formatu.

 

Prilikom prijave predmeta "Stručna praksa" za polaganje obavezno je izabrati prof. Ivana Mezeia kao predmetnog nastavnika da bi ocena mogla da prođe.