Telekomunikaciona elektronika


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS337
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+1+2

Nastavni kadar

Nastavnik: prof. dr Kalman Babković
Asistenti: Kosana Pavlović

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:

  • Laboratorijske vežbe se ocenjuju tokom semestra - 50%

  • Teorijski deo ispita - polaže se u ispitnim rokovima - 50%