Telekomunikaciona elektronika

Prema nastavnom planu i programu Fakulteta tehničkih nauka nastava iz ovog predmeta odvija se u toku VIII semestra na smeru za Mikroračunarsku elektroniku, usmerenje Mikroelektronika.

Obrazovni cilj

Sticanje znanja iz oblasti elektronike primenjene u telekomunikacijama i oblasti projektovanja analognih integrisanih kola na visokim učestanostim uz pomoć računara. Osposobljavanje studenata za kombinovanje teorijskog i simulacionog pristupa tokom projektovanja osnovnih elektronskih kola koja se koriste u primopredajnicima. Usvajanje osnovnih razlika između projektovanja kola u diskretnoj i integrisanoj tehnologiji.

Ishodi obrazovanja

 • upoznavanje sa osnovnim parametrima i problemima u telekomunikacijama
 • sposobnost prepoznavanja osnovnih topologija primopredajnika
 • sposobnost simuliranja osnovnih elektronskih kola koja se koriste u primopredajnicima (prilagodna kola, selektivni pojačavači, širokopojasni pojačavači, niskošumni pojačavači, mikseri)
 • sposobnost upotrebe raznih tehnika u cilju poboljšanja rada pojedinih koja se koriste u primopredajnicima (niskošumni pojačavač, uskopojasni pojačavači, širokopojasni pojačavači, mikseri)
 • osposobljavanje za projektovanje analognih integrisanih kola na visokim učestanostima uz pomoć programskog paketa Cadence.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM411A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+0+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru
Asistenti: dr Jelena Radić, docent
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 • teorijskog dela na kojem se ispituje znanje u vezi predavanja (50%),

 • izrađenog projekta (50%) koji podrazumeva projektovanje odgovarajućeg kola u programskom paketu Cadence čime se pokazuje znanje stečeno u okviru laboratorijskih vežbi.


U toku semestra predviđeno je održavanje dva teorijska kolokvijuma.

Pohađanje predavanja i vežbi je obavezno.

Materijal za predavanja:
Studenti koji redovno pohađaju nastavu dobiju prezentacije za predavanja.

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Studenti koji redovno pohađaju nastavu dobiju kratka upustva za projektovanje integrisanih kola koja se rade u okviru laboratorijskih/računarskih vežbi.

Dodatne informacije

Dodatna literatura:

 • Thomas Lee, The design of CMOS RF integrated circuits, 2nd edition, Cambridge Univ. Press, 2004.

 • Behzad Razavi, RF Microelectronics, 2nd edition, Prentice Hall, New Jersey, 2012.

 • David M. Pozar, Microwave Engineering, 4th edition, John Wiley & Sons, 2012.

 • Ali M. Niknejad, Electromagnetics for High-Speed Analog and Digital Communication Circuits, Cambridge University Press, 2007.