Teorija električnih kola

Prema tekućem nastavnom planu, nastava iz predmeta Teorija električnih kola se odvija u toku III semestra kao obavezan predmet na smeru Mikroračunarska eletronika i kao izborni predmet na usmerenju Energetska elektronika i električne mašine i Elektroenergetski sistemi.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E128
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3 (predavanja) + 2 (auditorne vežbe) + 1 (računarske vežbe)

Nastavni kadar

Nastavnik: kancelarija: NTP zgrada, 1. sprat, kabinet 132; telefon: 485-4516; email: dautovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs
Asistenti: email: jzoranovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs email: vladimirvincan(at)uns(tačka)ac(tačka)rs

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
20% računarske vežbe - obavezne (predispitne obaveze)

40% završni ispit - teorija

40% završni ispit - zadaci

Materijal za predavanja:
Novak L., Teorija električnih kola - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Dautović S., Računarske vežbe iz teorije električnih kola - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S., Linear and Nonlinear Circuits, 1987, McGraw-Hill Book Company, Engleski jezik

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Za školsku 2020/2021. godinu

Priprema računarskih vežbi podrazumeva da se zadatak predviđen za svaku od grupa uradi na papiru pre termina vežbi. Npr. Za prve vežbe da se nacrtaju graf pridružen kolu/mreži, da se postavi redukovani tablo i da se reši taj sistem.

Napomena: Linkove možete otvoriti tako što ćete nakon desnog klika izabrati Open link in new window.

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Zadatak za grupe 21, 22 i EN-izborni,      za grupe 24, 25 i 27     i       za grupe 23, 26 i 28.

Vežbe 2: Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje, izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI.

Zadatak za grupe 21, 22 i EN-izborni,      za grupe 24, 25 i 27     i       za grupe 23, 26 i 28.

Vežba 3 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Zadatak za grupe 21, 22 i EN-izborni,      za grupe 24, 25 i 27     i       za grupe 23, 26 i 28.

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Zadatak za grupe 21, 22 i EN-izborni,     za grupe 24, 25 i 27      i       za grupe 23, 26 i 28.

Vežba 5 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Zadatak za grupe 21, 22 i EN-izborni,      za grupe 24, 25 i 27     i       za grupe 23, 26 i 28.

Vežba 6 : Vodovi u PPPR i PSPR

Zadatak za grupe 21, 22 i 27,      za grupe 24, 25 i 26      i      za grupe 23, 28 i EN-izborni.

PRE školske 2020/2021. godine

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Vežbe 2 i 3 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje, izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI. (NAPOMENA: Vežbe 2 i 3 u 2019/2020. godini se rade na dva dvočasa kako piše u PDF-u za pripremu uz dodatni zadatak na trećem terminu)

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Vežba 5 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Vežba 6 : Rezonancija, antirezonancija, amplitudska i fazna karakteristika

Vežba 7 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Vežba 8 : Vodovi u PPPR i PSPR

Vežba 9 : Uravnotežena trofazna kola, S-transformacija