Teorija električnih kola

Prema tekućem nastavnom planu, nastava iz predmeta Teorija električnih kola se odvija u toku III semestra kao obavezan predmet na smeru Mikroračunarska eletronika i kao izborni predmet na usmerenju Energetska elektronika i električne mašine i Elektroenergetski sistemi.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E128
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3 (predavanja) + 2 (auditorne vežbe) + 1 (računarske vežbe)

Nastavni kadar

Nastavnik: kancelarija: NTP zgrada, 1. sprat, kabinet 132; telefon: 485-4516; email: dautovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs
Asistenti: kancelarija: NTP zgrada, 1. sprat, kabinet 140; email: jzoranovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs  

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
20% računarske vežbe - obavezne (predispitne obaveze)

40% završni ispit - teorija

40% završni ispit - zadaci

Materijal za predavanja:
Novak L., Teorija električnih kola - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Dautović S., Računarske vežbe iz teorije električnih kola - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S., Linear and Nonlinear Circuits, 1987, McGraw-Hill Book Company, Engleski jezik

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Za školsku 2023/2024. godinu

Pre svakog termina računarskih vežbi potrebno je uraditi pripremu. Priprema podrazumeva da se zadatak za samostalan rad uradi na papiru. Npr. Za prve vežbe da se nacrtaju graf pridružen kolu/mreži, strujni i naponski graf, da se postavi redukovani tablo i da se reši taj sistem.

NAPOMENA: Za otvaranje/download datoteka koristite desni klik miša, pa Save link as.

Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže - tekst, kodovi

Zadatak za grupe 23, 26, 27 i 21,      za grupe 28, EN-izborni i 24     i       za grupe 22 i 25.

Vežba 2 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje, izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI. - tekst, kodovi
Primer rešavanja LVN RLC kola u t-domenu: tekst, rešenje

Zadatak za grupe 23 i 26,   za grupe 27 i 21,   za grupe 28, EN-izborni i 24     i       za grupe 22 i 25.

Vežba 3 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR) - tekst, kodovi

Zadatak za grupe 23 i 26,   za grupe 27 i 21,   za grupe 28, EN-izborni i 24     i       za grupe 22 i 25.

Vežba 4: LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR) - tekstkodovi

Zadatak za grupe 23 i 26, za grupe 27 i 21, za grupe 28, EN-izborni i 24 i za grupe 22 i 25.

Vežba 5 : Mreže sa dva pristupa u PPPR - tekst, kodovi, Simulink

Zadatak za grupe 23 i 26, za grupe 27 i 21, za grupe 28, EN-izborni i 24 i za grupe 22 i 25.

Vežba 6 : Vodovi u PPPR i PSPR - tekst, kodovi, Simulink

Zadatak za grupe 23 i 26, za grupe 27 i 21, za grupe 28, EN-izborni i 24 i za grupe 22 i 25.

Dodatne informacije

Za ostale informacije pratite obaveštenja na Ms Teams platformi.