Teorija električnih kola

Prema tekućem nastavnom planu, nastava iz predmeta Teorija električnih kola se odvija u toku III semestra kao obavezan predmet na smeru Mikroračunarska eletronika i kao izborni predmet na usmerenju Energetska elektronika i električne mašine i Elektroenergetski sistemi.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E128
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3 (predavanja) + 2 (auditorne vežbe) + 1 (računarske vežbe)

Nastavni kadar

Nastavnik: kancelarija: Blok F, 1.sprat, kabinet 116; telefon: 485-2582; email: dautovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs
Asistenti: kancelarija: Blok F, 3. sprat, kabinet 309 email: jzoranovic(at)uns(tačka)ac(tačka)rs
Konsultacije: po dogovoru

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
20% računarske vežbe - obavezne (predispitne obaveze)

40% završni ispit - teorija

40% završni ispit - zadaci

 

Materijal za predavanja:
Novak L., Teorija električnih kola - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Dautović S., Računarske vežbe iz teorije električnih kola - skripta, FTN Novi Sad, 2007, Srpski jezik

Chua L.O., Desoer C.A., Kuh E.S., Linear and Nonlinear Circuits, 1987, McGraw-Hill Book Company, Engleski jezik

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Vežba 1 : Rezistivna kola i mreže

Vežbe 2 i 3 : Linearna vremenski nepromenjiva (LVN) RLC kola u t-domenu: jednačine stanja (JS) i njihovo rešavanje, izvođenje ulazno-izlazne relacije (RUI) i početnih uslova (PU) iz JS, rešavanje RUI. (NAPOMENA: Vežbe 2 i 3 u 2019/2020. godini se rade na dva dvočasa kako piše u PDF-u za pripremu uz dodatni zadatak na trećem terminu)

Vežba 4 : LVN RLC kola u prinudnom prostoperiodičnom režimu (PPPR)

Vežba 5 : LVN RLC kola u prinudnom složenoperiodičnom režimu (PSPR)

Vežba 6 : Rezonancija, antirezonancija, amplitudska i fazna karakteristika

Vežba 7 : Mreže sa dva pristupa u PPPR

Vežba 8 : Vodovi u PPPR i PSPR

Vežba 9 : Uravnotežena trofazna kola, S-transformacija