Upravljačka i procesna elektronika

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz predmeta Upravljačka i procesna elektronika odvija se u toku VIII semestra na studijskom programu za Eneregetiku, elektroniku i telekomunikacije, pri studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika a na usmerenjima Primenjena elektronika. Predmet Upravljačka i procesna elektronika spada u obavezane predmete

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM430A
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik: dr Vladimir Rajs
Konsultacije: zakazivanje preko email-a: vladimir@uns.ac.rs
Asistenti: dr Miodrag Brkić MSc. Milan Bodić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Način polaganja ispita:

Ispit se sastoji od predispitnih obaveza, pismenog dela i praktiče realizacije projekata.
Predispitne obaveze čini položen zadatak čija je osnova programiranje PLC-a.
Da bi student položio pismeni deo ispita mora da dobije prelaznu ocenu odgovarajući na pitanja vezana za teorijski deo ispita
Što se tiče polaganja prakitičnog dela ispita studenti (samostalno ili u grupi od po dva studenta) treba da isprojektuju i realizuju jedan upravljački sistem.
Nakon urađenog projekta studenti pred komisijom, koju čine profesor i asistenti, usmeno brane projekat kroz:
• Prezentaciju
• Demonstraciju
• Dokumentaciju
Postoji mogućnost polaganja ispita na osnovu uspešnih realizacja projekata na nekom od studentskih takmičenja poput Hard&Soft (Suceava, Novi Sad, Banjaluka) i Eurobot (link1 i link2).

Materijal za predavanja:

Literatura:
  1.  Dr V. Rajs, “Skripta iz upravljačke i procesne elektronike”.

  2. S.Tešić, D. Vasiljevic , “Osnovi elektronike


Materijal auditorne vežbe:

  1. Dr V. Rajs, dr M.Brkić "Skripta PLC"


Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
1. PLC skripta(dmaj 2019)  link

 

Dodatne informacije

Teorijske osnove prenose se studentima na predavanjima koja održava predmetni nastavnik. U okviru predavanja studenti se susreću sa sledećim temama:
• Izvori napajanja. Regulatori napona
• Upotreba senzora u upravljačkim procesima
• Elektronska kola za pobudu izvršnih organa
• Pretvarački elementi
• Struktura digitalnog sistema upravljanja
• Funkcija diskretnog prenosa
• Stabilnost diskretnih sistema sa povratnom spregom
• Sinteza konvencionalnih digitalnih regulatora. Pid regulatori
U okviru predavanja mogu se organizovati kraća izlaganja studenata o zadatim temama.
U okviru laboratorijskih vežbi vrši se upoznavanje studenata sa teorijskim i prakticnim osnovama PLC-a, kao i primenom PID regulatora .
U segmentu vežbi na PLC-ovima studenti će se osposobljavati da programiraju PLC-ove i HMI „touchcreen” , kao i da povezuju senzore i aktuatore sa PLC-ovima. Studenti će učiti više softverskih jezika na kojima se programiraju PLC-ovi, kao i osnove “ state machine “ PLC programiranja. Vežbe će se odvijati na Mitsubishi Fx serijom PLC-ova.
U drugom delu vežbi vrši se modelovanje digitalnog sistema upravljanja preko softverskog paketa Matlab. Akcenat vežbi je na analizi rada i primeni PID regulatora.
Tokom semetra u nastavi se aktivnio koristi elektronski servis FTN-a Laboratorija za učenje na daljinu sa platformom Moodle. Svaki student koji pohađa kurs dobije korsničko ime i lozinku za pristup sajtu. Na sajtu kurs je podeljen po nastavnim lekcijama. Svaka lekcija sadrži nastavni materijal koji uključuje objašnjenje i program vezan za datu lekciju i odgovarajući forum na kome studenti postavljaju pitanja

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti upravljačke i procesne elektronike. Poseban akcenat se stavlja na osposobljavanje studentata za projektovanje i primenu elektronskih sistema i uređaja za upravljanje industrijskim procesima.
Nakon uspešno završenog kursa student će ovladati programiranjem i primenom Programabilnih logičkih kontrolera (PLC).
U primarne ciljeve kursa spadaju:
• Upoznavanje sa elektronskim kolima za obradu signala sa senzora,
• Rad sa analogno-digitalni i digitalno-analognim prilagodnim stepenima,
• Rad sa elektronskim kolima za pobudu izvršnih organa,
• Modelovanje elektronskih upravljačkih sistema primenom Simulink-a,
• Implementacija analognih i digitalnih zakona upravljanja.
Nakon uspešnih realizacija projekata studenati su pripremljeni za rešavanje savremenih inženjerskih problema vezanih za automatsko upravljanje sistema.
Student koji uspešno završi ovaj predmet stiče znanja da:
• Projektuje i primenjuje elektronska kola za obradu signala sa senzora u industrijskim procesima.
• Projektuje i primenjuje sisteme za upravljanje industrijskim procesima zasnovane na programibilnim logičkim kontrolerima (PLC).
• Projektuje i primenjuje elektronska kola za pobudu izvršnih organa koji se primenjuju u upravljanju industrijskim procesima.
• Projektuje i primenjuje mikroprocesorske sisteme za automatsko upravljanje industrijskim procesima.

 

Diplomski radovi iz oblasti:

Milan Bodić Realizacija multikomunikacionog sistema za bežično pokretanje, očitavanje i slanje podataka zasnovano na mobilnoj razvojnoj platformi BUUGGY firme Mikroelektronika

Pavle Šovljanski Automat za distribuciju kondoma

Stefan Kljakić Sistem za regulaciju pozicije linearnog aktuatora

Jovan Slavujević Detekcija znakova i praćenje traka pri kretanju autonomnog vozila u saobraćaju

Nikolina Bratić Princip rada punjača baterije na solarni pogon