Doktorske akademske studije – DAS

Naziv studijskog programa doktorskih studija je Energetika, elektronika i telekomunikacije. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo (dr). Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživacki rad.

Doktorske akademske studije Energetika, elektronika i telekomunikacije traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB se stiče polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB izradom i odbranom doktorske disertacije.

Doktorske studije na ovom studijskom programu traju najmanje 3 (tri) studijske godine (6 semestara), a najviše 10 studijskih godina.

Studijski istraživački rad na Teorijskim osnovama doktorske disertacije predstavlja kvalifikacioni ispit za izradu doktorske disertacije na kojem studenti pokazuju da su ovladali potrebnim teorijskim znanjima iz naučne oblasti od interesa. Teorijske osnove se polažu kao ispit (pismeno i/ili usmeno) po oblastima (pitanjima) iz bar tri nastavna predmeta sa studijskog programa.

Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz liste predloženih predmeta na studijskom programu. Studenti mogu, uz saglasnost mentora (komentora) i Rukovodioca studijskog programa, da izaberu bilo koji od nastavnih predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka ili Univerziteta u Novom Sadu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta.

Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) izvodi se kao grupna ili individualna (mentorska).Grupna nastava izvodi se ukoliko na jednom predmetu ima pet ili više studenata, odnosno ako je ovakav vid nastave neophodno organizovati zbog prirode (karaktera) predmeta.

Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovati donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa.