Master akademske studije – MAS

Studijski program master akademskih studija Energetika, elektronika i telekomunikacije predstavlja nastavak studijskog programa osnovnih akademskih studija pod istim nazivom na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Nastavni plan i program usklađen je sa najnovijim naučnim saznanjima i Bolonjskim preporukama.

Master akademske studije, traju jednu godinu (dva semestra) i predstavljaju nastavak osnovnih akademskih studija (vrede dodatnih 60 ESPB). Nakon završetka ovih studija, student stiče ukupno 300 ESPB i zvanje Master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Studenti biraju jednu od tri studijske grupe:

Radi obezbeđenja visokog kvaliteta studija, studenti diplomskih akademskih studija obavezni su da objave bar jedan naučni ili stručni rad na domaćoj ili međunarodnoj konferenciji iz oblasti iz koje rade diplomski – master rad. Planiranje, pisanje i objavljivanje rada je dobra priprema za studente koji se opredele za dalje naučno usavršavanje na doktorskim studijama.

Nastavni planovi i programi u okviru ovog studijskog programa obezbeđuju studentima mogućnost usvajanja neophodnih naučnih i stručnih znanja iz oblasti elektroenergetike, energetske elektronike, električnih mašina, elektronike, telekomunikacija i obrade signala i instrumentacija i električnih merenja, i omogućava studentima uspešno uvodenje u naučno-istraživački rad.

Akcenat na ovom studijskom programu stavljen je na rad u manjim grupama u savremeno opremljenim eksperimentalnim laboratorijama ili računarskim učionicima prilagođenim za uspešan naučno-istraživački rad u oblasti elektrotehnike i računarstva.