Osnovne akademske studije – OAS

Nastava na studijskom programu energetika, elektronika i telekomunikacije (EET) traje 4 godine (240 ESPB bodova), a izrada diplomskog rada predvidjena je u osmom semestru.

Ishodi procesa učenja obuhvataju znanje, veštine i kompetencije koje studentima omogućavaju primenu stečenog znanja na probleme koji se javljaju u inženjerskoj praksi, korišćenje stručne literature i omogućavanje, u slučaju da se studenti za to opredele, nastavak studija.

Smer za mikroračunarsku elektroniku je jedan od pet smerova (studijskih grupa), osnovnih akademskih studija na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije. Ovaj smer studenti biraju prilikom upisa druge (2) godine studija. Druga i treća godina studija su zajedničke za sve studente ovog smera.

Na studijskoj grupi Mikroračunarska elektronika studenti se nakon treće godine opredeljuju za jedan od tri izborna usmerenja:

Studenti u okviru izabrane studijske grupe imaju obavezne i izborne predmete. Izborni predmeti biraju se iz liste predloženih predmeta. Uz saglasnost rukovodioca studijskog programa izborni predmet može da se zameni sa nekim od predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka ili Univerziteta u Novom Sadu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Na predavanjima se, uz korišćenje savremenih didaktičko-metodičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, rešavaju se konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Vežbe mogu da budu auditorne, računarske ili laboratorijske. Takode važan segment prenošenja znanja predstavljaju i konsultacije.

U zavisnosti od karaktera vežbi odreduje se broj studenata u grupi. Studentske obaveze na vežbama mogu sadržavati izradu seminarskih i domaćih radova, kao i manjih stručnih projektnih zadataka pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na nivou Fakulteta. Broj osvojenih bodova je iskazan prema jedinstvenoj metodologiji i odražava opterećenost studenta.