Savremeni mikrokontroleri


Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EOS333
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik: Dr Kalman Babković Dr Miodrag Brkić
Asistenti: Slađana Babić

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Konačna ocena se formira na osnovu poena sa laboratorijskih vežbi (50%) i rezultata sa teorijskog dela ispita (50%).

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:

Fajlovi (programi, biblioteke) neophodni za vežbe:


* Voditi računa da antivirusni (i sličan) softver može da spreči preuzimanje ovih fajlova. Fajlovi su provereno bezbedni.

Radionica - 13. maj 2023 - propratni materijal