Usmerenje mikroelektronika

Na usmerenju Mikroelektronika studenti stiču znanje i veštine iz sledećih savremenih oblasti:
 • Projektovanje maski (layout-a) za izradu integrisanih kola korišćenjem moćnih softverskih alata (Cadance, Expert, Mentor Graphics)
 • Tehnologije fabrikacije mikroelektronskih komponenti, kola i sistema
 • Karakterizacija i testiranje fabrikovanih mikroelektronskih komponenti i kola
 • Mikrotalasna tehnika
 • Primena mikroelektronskih tehnologija i materijala u medicini
 • Mikro i nano-elektromehanički sistemi (MEMS i NEMS)
 • EMI i EMC
 • Nanotehnologije.

Ono što posebno izdvaja ovo usmerenje je:

 • značajan broj kvalitetnih predavača, doktora nauka (dr Ljiljana Živanov, dr Goran Stojanović, dr Mirjana Damnjanović, dr Jelena Radić, dr Dalibo Sekulić), kao i asistenata i saradnika u nastavi, koji su posvećeni radu sa studentima
 • visoka kompetentnost i prepoznatljivost u širim okvirima predavača na Usmerenju imajući u vidu veliki broj publikovanih naučnih radova u vodećim svetskim časopisima iz oblasti Mikroelektronike i Mikrotalasne tehnike
 • više međunarodnih i domaćih projekta čija je realizacija u toku
 • vrhunska oprema i softverski paketi na kojima će studenti imati prilike da rade i stiču vredna znanja.

Neki od naših rezultata:


Segmentirani NTC termistor
SMD feritni EMI potiskivači

Senzor pritiska realizovan u LTCC tehnologiji

Meander nano induktor realizovan u EBL tehnologiji

Češljasti kondenzator sa nanostrukturnim TiO2 slojem za senzorske primene

2D Hilbertov rezonator

Neki od najsavremenijih delova opreme sa kojem će studenti imati prilike da rade i da se obučavaju su:


Radna stanica za merenje na vejferu i
vektorski analizator do 50 GHz

Moćna SUNova radna stanica za zahtevne simulacije
Analizator impedanse u opsegu od 100 Hz do 40 MHz Uređaj za karakterizaciju materijala sa
stalnim magnetom do 1T

Predmeti kroz koje se stiču ova znanja su:
1. Osnovne akademske studije – IV godina

Obavezni predmeti:

 • RF i mikrotalasna elektronika
 • Računarsko projektovanje digitalnih integrisanih kola
 • Računarsko projektovanje analognih integrisanih kola
 • Modelovanje i simulacija RF i mikrotalasnih kola
 • Telekomunikaciona elektronika
 • Nanoelektronika

Izborni predmeti:

 • Primenjena elektronika
 • Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu
 • Optoelektronika
 • Projektovanje složenih digitalnih  sistema

Detaljan opis predmeta nalazi se na sledećoj stranici.

2. Master akademske studije – 1 godina

 • Napredno računarsko projektovanje mikroelektronskih kola
 • Kvantna i organska elektronika
 • Senzori, aktuatori, MEMS i NEMS
 • Razvoj softvera za embeded sisteme
 • Nanonaprave i nanostruktuirani materijali

Detaljan opis predmeta nalazi se na sledećoj stranici.

Rukovodilac ovog studijskog usmerenja je prof. dr Ljiljana Živanov, kojoj se možete obratiti na sledeću email adresu lilaziv@uns.ac.rs.