Mikroračunarski sistemi za rad u realnom vremenu


Studije: Osnovne akademske studije

Odsek: Energetika, elektronika i telekomunikacije

Program: Mikroračunarska elektronika

Smer: Mikroprocesorski sistemi i algoritmi (izborni predmet na smerovima za Primenjenu elektroniku i Mikroelektroniku)

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: EM401
Broj ESPB: 6
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+3

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović


Asistenti:

Djordje Mišeljić

Nikola Kovačević


Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Ocena se formira na osnovu:

 1. projekta (predispitne obaveze) - 40p

 2. Teorijskog dela ispita - 40p

 3. Poena osvojenih na vezbama - 20p


Da bi se ispit položio, potrebno je imati minimum 20p iz projekta i 20p iz teorijskog dela ispita.

Materijal za predavanja:
Predavanja po nedeljama:

 1. Operativni sistemi (pdf, pptx)

 2. ... Operativni sistemi nastavak, Procesi (pdf, pptx)

 3. ... Procesi nastavak

 4. Linux drajveri i Linux moduli

 5. Linux drajveri za sekvencijalne (karakter) uređaje (pdf)

 6. Niti (pdf, pptx)

 7. Sinhronizacija procesa (pdf, pptx)

 8. Prvi teorijski kolokvijum

 9. Raspoređivanje procesa (pdf, pptx)

 10. Hijerarhija memorije, Kes memorija

 11. Upravljanje memorijom, Osnovna memorija

 12. Upravljanje memorijom, Virtualna memorija

 13. Sistem datoteka i skladištenje podataka

 14. Drugi teorijski kolokvijum


Ispitna pitanja za prvi kolokvijum

Materijal za laboratorijske/računarske vežbe:
Raspored po nedeljama

 1. Uvod_u_Linuxnano_osnovne_komande

 2. GCC_i_makeGit_uputsvo,  Git_komande (Make_primeri)

 3. Aplikacije za rad sa drajverima (Aplikacije_primeri)

 4. Test 1 - GCC aplikacija (Tekstovi zadatka)

 5. Drajveri za sekvencijalne uređaje 1 (Hello drajver)

 6. Drajveri za sekvencijalne uredjaje 2 (Storage drajver)

 7. Napredni kernel objekti (Lifo drajver)

 8. Test 2 - Drajver za sekvencijalni uređaj (Tekst zadatka)

 9. Platformski uređaji, stablo uređaja 1 (LED drajver)

 10. Platformski uređaji, stablo uređaja 2 (AXI Timer)

 11. Kompletan postupak integracije IP jezgra u Linux OS 1 (VGA kontroler - BRAM)

 12. Kompletan postupak integracije IP jezgra u Linux OS 2 (VGA kontroler - DMA)

 13. Test 3 - Drajver za VGA uređaj (Tekstovi zadataka)


dodatni materijal Skripta

Projekti 2019/2020: