Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IV semestra na smeru za Komunikacione tehnologije i obradu signala i na smeru za Elektroenergetiku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E136d
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Nastavni kadar

Nastavnik:

Dr Predrag Teodorović

kabinet 401 (kula)  

tel. 485 2547 

email: t_pedja@uns.ac.rs


Asistenti: MSc Nikola Laković FTN - Kabinet 401 / Kula IV sprat tel. 485 25478 email: lakovicn@yahoo.com
Dr Miodrag Brkić FTN - blok F, 3 sprat, kabinet 310b tel. 021/485-2540 email: brkic.miodrag@uns.ac.rs

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Predispitne obaveze se odnose na poene koje studenti mogu osvojiti isključivo na laboratorijskim vežbama u toku semestra.

Predispitne obaveze - ocenjivanje na laboratorijskim vežbama:

  • I deo gradiva (Uvod u digitalnu elektroniku) : zadaci u Logisim-u 25 poena

  • I deo gradiva (Uvod u mikroračunarsku elektroniku) : programiranje Arduino razvojnog okruženja 25 poena


Na kolokvijumima (u svakoj školskoj godini se organizuju dva kolokvijuma) i redovnim ispitnim rokovima studenti mogu da osvajaju poene:

  • I kolokvijum: teorija (Uvod u digitalnu elektroniku) 25 poena

  • II kolokvijum: teorija (Uvod u mikroračunarsku elektroniku) 25 poena


Ispit se smatra položenim kada je ukupan broj sakupljenih poena 51 (predispitne obaveze i poeni sakupljeni na kolokvijumima/ispitnim rokovima).

Student koji je položio ispit i pri tome je već polagao oba teorijska dela (T1 i T2) ima pravo da popravlja svaki od ta dva dela JEDNOM bez poništavanja prethodno osvojenih poena. U slučaju popravljanja prihvata se broj osvojenih poena ukoliko je veći od prethodno osvojenih, u suprotnom ostaje broj poena osvojenih pre popravljanja. Ukoliko student popravlja oba dela teorije, nije neophodno da ih popravlja u istom ispitnom roku.