Uvod u digitalnu i mikroračunarsku elektroniku

Prema novom nastavnom planu usklađenom po Bolonjskoj deklaraciji nastava iz ovog predmeta odvija se u toku IV semestra na smeru za Komunikacione tehnologije i obradu signala i na smeru za Elektroenergetiku.

Specifikacija predmeta

Oznaka predmeta: E136d
Broj ESPB: 7
Broj časova aktivne nastave nedeljno: 3+2

Način polaganja ispita

Način formiranja ocene:
Predispitne obaveze se odnose na poene koje studenti mogu osvojiti isključivo na laboratorijskim kolokvijumima u toku semestra.

Laboratorijski kolokvijumi koji se organizuju tokom semestra:

  • I deo gradiva (Uvod u digitalnu elektroniku): zadaci u Logisim-u 25 poena

  • II deo gradiva (Uvod u mikroračunarsku elektroniku): programiranje u Arduino razvojnom okruženju 25 poena


Dotatno, na teorijskim kolokvijumima (dva kolokvijuma tokom semestra) studenti mogu da osvajaju poene:

  • I kolokvijum: teorija (Uvod u digitalnu elektroniku) 25 poena

  • II kolokvijum: teorija (Uvod u mikroračunarsku elektroniku) 25 poena


Teoriju studenti takođe mogu da polažu u redovnim ispitnim rokovima i to odvojeno prvi i drugi deo teorije.

Ispit se smatra položenim kada je ukupan broj sakupljenih poena 51 (predispitne obaveze i poeni sakupljeni na kolokvijumima/ispitnim rokovima).

Student koji je položio ispit i pri tome je već polagao oba teorijska dela (T1 i T2) ima pravo da popravlja svaki od ta dva dela JEDNOM bez poništavanja prethodno osvojenih poena. U slučaju popravljanja prihvata se broj osvojenih poena ukoliko je veći od prethodno osvojenih, u suprotnom ostaje broj poena osvojenih pre popravljanja. Ukoliko student popravlja oba dela teorije, nije neophodno da ih popravlja u istom ispitnom roku.